Kancelaria Biegłych Rewidentów Choszczno Sp.z o.o.
Akty prawne
Kontakt
Witamy

Kancelaria Biegłych Rewidentów Choszczno Sp.z o.o. istnieje na rynku  od 1998 roku. 
W ramach naszej działalności wykonujemy usługi:
- badania sprawozdań finansowych
- usługowe prowadzenie ewidencji ksiegowej
- doradztwa w zakresie podatków, w tym optymalizacja obciążeń podatkowych,
- doradztwo w zakresie rachunkowości
- doradztwo w zakresie spraw kadrowo-płacowych - np. rozliczeń ZUS, obowiązków wynikających z Prawa Pracy czy też sposobów konstrukcji wynagradzania,
- okresowej weryfikacji (rocznej, kwartalnej lub miesięcznej) księgowości prowadzonej przez inne podmioty, bądź prowadzonej we własnym zakresie.

Pracuje dla nas zespół doświadczonych pracowników, wykonujacych usługi według wysokich standardów jakościowych.
Komórką audytu zarządzania wykonuje osoba mająca uprawnienia biegłego rewidenta, natomiast nadzór nad prowazdeniem ksiąg wykonuje osoba będąca na etapie zdobywania upranień.

Zapraszam serdecznie do współpracy
                                                                 Krzysztof Skworcow=================================================

Informacje ogólne.


Informacja o podpisanych w roku ubiegłym umowach na wykonywanie czynności rewizji finansowej z jednostkami zainteresowania publicznego:

 

-  nazwa jednostki,

    Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Marynarska 21,

    02-674 Warszawa

 

-  rodzaj czynności rewizji finansowej:

 

1)      badanie sprawozdania finansowego Firmy za lata :

-  rok obrotowy od 01.04.2010 do 31.03.2011r.

-  rok obrotowy od 01.04.2011 do 31.03.2012r.

-  rok obrotowy od 01.04.2012 do 31.03.2013r.

 

2)      przegląd śródrocznego sprawozdania Firmy za okres:

-  okres od 01.04.2011r. do 30.09.2011r.

-  okres od 01.04.2012r. do 30.09.2012r.

-  okres od 01.04.2012r. do 30.09.2013r.

 

1).  Uchwała o wpisie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

      na rok:

 

Kancelaria Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka z o.o. w Choszcznie, ul. Wojska Polskiego 2a, 73-200 Choszczno,

-  Nr NIP: 594 – 13 – 96 – 180

-  Nr Regon: 210465370

 

 Została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

a)      nr uchwały – 462/96/98

b)      data uchwały – 23.06.1998r.

c)      nr wpisu do rejestru KIBR - 1797

d)      organ podejmujący uchwałę – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów Warszawa

 

-  kserokopia uchwały w załączeniu

-  kserokopia uchwały o zmianie nazwy Spółki

-  kserokopia wypisu z rejestru KIBR o ujawnieniu zmiany nazwy Spółki  i adresie

   Spółki,

-  kserokopia informacji do KIBR w Warszawie o zmianie nazwy i adresu Spółki.

 

2).  Aktualny wypis z rejestru sądowego KRS.- nr 0000141262.

 

            -  kserokopia w załączeniu

 

 

3).  Informacja na temat wyników ostatniej przeprowadzonej kontroli w zakresie

      systemu zapewnienia jakości wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów  Krajowa Komisja Nadzoru w Warszawie przeprowadziła kontrolę :

 

a)      zgodności działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przepisami prawa,

b)      prawidłowości dokumentacji rewizyjnej z wykonanych czynności rewizji finansowej, w tym zgodności z obowiązującymi standardami rewizji finansowej i wymaganiami dotyczącymi niezależności,

c)      prawidłowości systemu wewnętrznej kontroli jakości stosowanego w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,

d)      oceny ilości i jakości wykorzystywanych zasobów kadrowych,

e)      zasadności naliczonego wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej.

 

Kontrola obejmowała czynności rewizji finansowej wykonanych do dnia 30.06.2010r.

Okres objęty kontrolą – rok 2009.

Kontrolę przeprowadzili wizytatorzy:

 

1)      Zdzisława Czarnkowska Wołczyńska – nr legitymacji służbowej 005

2)      Halina  Gurbowicz                               - nr legitymacji służbowej 014.

 

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14.12.2010r. do 15.12.2010r.

Stwierdzenie nieprawidłowości ustalonych w trakcie kontroli:

 

1)      Podpisywanie opinii i raportu z czynności rewizji finansowej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego niezgodnie z art.2, pkt.5, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz art.65,ust.7 ustawy o rachunkowości, który brzmi: opinię i raport z badania sprawozdania finansowego podpisuje biegły rewident prowadzący badanie. W przypadkach ujawnionych podpisał biegły rewident.

 

2)      Wprowadzenie do sprawozdania i informacja dodatkowa sporządzona przez Fabrykę Maszyn Budowlanych BUMAR-HYDROMA S.A. nie uwzględnia wszystkich danych wynikających z załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości, co narusza art. Nr 48, pkt.1 ustawy o rachunkowości.

 

3)      Sprawozdanie z działalności Fabryki Maszyn Budowlanych BUMAR-HYDROMA S.A. nie zawiera daty jego sporządzenia, co narusza art.49, pkt.2 ustawy                      o rachunkowości.

 

4)      W zestawieniu zmian w kapitale mylnie wypełniono wiersz I kapitał własny na początek okresu:

-   jest 3.196.090,41  zł, powinno być – 3.768.615,13 

 

oraz wiersz I A kapitał własny na początek okresu po korektach:

-  jest 3.196.090,41  zł,  powinno być – 3.768.615,13 

 

czym naruszono art. 48a Ustawy o rachunkowości.

 

5)      W sprawozdaniu z działalności STAL Gorzów S.A. brak daty jego sporządzenia, co narusza art.49, pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Krajowa Komisja Nadzoru w Warszawie pismem z dnia 15.06.2011r. skierowanym do zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka z o.o. w Choszcznie poinformowała zarząd Spółki, że zapoznała się z wynikami kontroli stwierdzając, co następuje:

 

„ Krajowa Komisja Nadzoru pragnie zwrócić uwagę na nieprawidłowości opisane

w protokóle z kontroli. Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie kontroli nie wystąpiły inne istotne naruszenia norm i przepisów prawa zwracamy jednak uwagę na występujące, sugerując jednocześnie dołożenie wszelkich starań w celu ich uniknięcia w przyszłości.

Nie kierując sprawy do postępowania przed innymi organami Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, stwierdzamy zakończenie procedur kontrolnych Państwa Firmy”.

 

4).  Informacja o liczbie biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji

      finansowej:

 

      1)  Stanisław   Skworcow       -  nr rej. KIBR  7929

      2)  Ewa            Helon              -  nr rej. KIBR  1230

      3)  Halina         Stolarczyk      -  nr  rej. KIBR  7590

      4)  Jerzy           Kolanowski    -  nr  rej. KIBR  6992

      5)  Bronisław   Misian            -  nr  rej. KIBR  7844

      6)  Stanisław    Pilżys             -  nr  rej. KIBR  3130

      7)  Jerzy           Buda               -  nr  rej. KIBR  358

      8)  Wioletta      Burdyńska      -  nr  rej. KIBR  10990

      9)  Franciszek   Plichta            -  nr  rej. KIBR  3179

    10)  Łukasz        Drewniak        -  nr  rej. KIBR  10247

 

Biegli rewidenci : Franciszek Plichta i Łukasz Drewniak działają w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów „CDP” Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. nr wpisu – 476, z którą Kancelaria Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Sp. z o.o. w Choszcznie w dniu 05.01.2011r. zawarła umowę o świadczenie usług badania sprawozdań finansowych                    i przeglądu sprawozdań finansowych Firmy Clean & Carbon Energy S.A. w Warszawie za okres trzech kolejnych lat obrotowych .

 

Zlecenie dotyczy okresu, na jaki Kancelaria Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka

z o.o. w Choszcznie zawarła  w dniu 05.01.2011r. umowę o świadczenie usług badania sprawozdań finansowych  i przeglądu sprawozdań śródrocznych z Firmą Clean & Carbon Energy  S.A. w Warszawie. 

 

5).  Czy w stosunku do biegłych rewidentów w ostatnich 3 latach były postępowania

       dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem.

 

Zarząd kancelarii Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka z o.o. w Choszcznie oświadcza, że w stosunku do żadnego z biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej w ostatnich trzech latach nie toczyły się postępowania dyscyplinarne             w stosunku do żadnego z biegłych rewidentów nie zostało wydane prawomocne orzeczenie     w zakresie postępowania dyscyplinarnego.

 

 

6).  Informacja o rodzaju i liczbie przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat czynności

      rewizji finansowej, w tym o rodzaju i liczbie tych czynności w jednostkach zaufania

      publicznego.

 

W roku 2008 Kancelaria Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka z o.o. w Choszcznie przeprowadziła badanie sprawozdań finansowych za rok 2007 w 26 podmiotach gospodarczych, w tym w badania obligatoryjne w 11 podmiotach i fakultatywne

w 15 podmiotach.

 

W roku 2009 badania sprawozdań finansowych za rok 2008 wykonano w 33 podmiotach gospodarczych, w tym badania obligatoryjne w 11 podmiotach i fakultatywne

w 22 podmiotach.

 

W roku 2010 badania sprawozdań finansowych za rok 2009 wykonano w 33 podmiotach gospodarczych, w tym badania obligatoryjne w 10 podmiotach i fakultatywne

w 23 podmiotach.

 

W latach 2008 – 2010 nie wykonywano badań w jednostkach zaufania publicznego.

W roku 2011 wykonano badania sprawozdań finansowych w 30 podmiotach gospodarczych, w tym badania obligatoryjne w 15 podmiotach i fakultatywne w 15 podmiotach.

 

W roku 2011 Kancelaria Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Sp. z o.o. w Choszcznie wykonała 1 badanie roczne i 1 przegląd sprawozdania śródrocznego w jednostce zaufania publicznego ( Clean & Carbon Energy S.A. w Warszawie).

Okres objęty badaniem od 01.04.2010 do 31.03.2011,  okres objęty przeglądem od 01.01.2011r. do 31.10.2011r.   

 

Art.88.1.

 

1).  Forma organizacyjno-prawna oraz struktura własności Kancelarii Biegłych

      Rewidentów„CHOSZCZNO”  Spółka z o.o. w Choszcznie.

 

-  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

-  Kapitał Spółki -  100 udziałów po 500,00 zł każdy  =  50.000,00 

-  Udziały objęli:

    Kancelaria Biegłych Rewidentów „CDP” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.  -  50  udziałów

    Stanisław   Pilżys                                                                                        -    8         

    Ewa            Helon                                                                                       -     8         

    Franciszek  Barszczuk                                                                                -     8         

    Halina         Stolarczyk                                                                                -     8         

    Wiktoria      Łabuń                                                                                      -     8         

    Stanisław     Skworcow                                                                               -     5         

    Krzysztof     Skworcow                                                                               -     5            

 

2).  Działalność w sieci.

 

            Kancelia współpracuje w sieci z Kancelarią Biegłych Rewidentów „CDP” Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Czeresniowa 6.

Nr KRS – 0000192433, REGON – 210231850, NIP 599-10-04-012,

Nr uprawnienia KIBR – 476.

 

Kancelaria korzysta ze znacznych zasobów zawodowych tej Spółki, posiada powiązania kapitałowe oraz w zakresie funkcjonowania Rady nadzorczej.

 

3).  Opis struktury zarządzania.

 

Kancelaria zarządzana jest przez osoby fizyczne powołane do pełnienia tej funkcji uchwałą Rady Nadzorczej.

 

Na dzień 31.12.2011r. zarząd sprawują :

-  Stanisław  Adam Skworcow – jako prezes posiadający uprawnienia biegłego rewidenta,

-  Krzysztof  Sławomir Skworcow -  jako wiceprezes posiadający wyższe wykształcenie

    informatyczne i w zakresie rachunkowości.

 

Zarząd udzielił prokury łącznej Pani Danucie Małgorzacie Kowalskiej.

 

-  Komórką audytu zarządza i nadzoruje Stanisław Skworcow – prezes Zarządu,

-  Sekcją usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych kieruje Krzysztof Skworcow

   -  wiceprezes Zarządu,

-  Administracja, kadry i płace nadzorowane są przez Danutę Kowalską – prokurenta.

 

4).  Opis systemu wewnętrznej kontroli oraz oświadczenia Zarządu na temat

      skuteczności jego funkcjonowania.

 

Zarząd uchwałą z dnia 16.12.2009r. wprowadził zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wykonywanych przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka z o.o. w Choszcznie – treść uchwały w załączeniu.

 

5).  Oświadczenie o stosowanej przez Kancelarię polityce w zakresie zapewnienia

      niezależności zawierającej potwierdzenie, że została przeprowadzona wewnętrzna

      kontrola niezależności.

 

Kancelaria Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka z o.o. w Choszcznie jako podmiot uprawniony dokonuje systematycznie analizy okoliczności, które mogłyby ograniczyć audytora w zdolności do bezstronnego badania sprawozdań finansowych.

Analizę przeprowadza się przed zawarciem umowy o badanie sprawozdania finansowego i na tę okoliczność zarząd Kancelarii składa oświadczenie stanowiącą integralną część każdej umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego.

Treść oświadczenia w załączeniu.

 

6).  Oświadczenie o stosowanej przez Kancelarię polityce w zakresie doskonalenia

      zawodowego biegłych rewidentów.

 

Wszyscy biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej obowiązani są odbyć czterdziestogodzinne szkolenie obligatoryjne i przedłożyć do wglądu zarządowi Kancelarii zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Obowiązek ten dotyczy bezwzględnie kluczowych biegłych rewidentów.

 

7).  Informacja o osiągniętych przychodach z podziałem na poszczególne czynności

      rewizji finansowej i usługi, o których mowa w art.48, ust.2.

 

W roku 2011 Kancelaria Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka z o.o. w Choszcznie uzyskała przychody z wykonywania czynności rewizji finansowej:

 

-  usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowychw kwocie: 418 tyś zł

-  badanie sprawozdań finansowych w kwocie: 216 tyś zł

-  świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania wymagających posiadania

    wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowejw kwocie: 79 tyś zł

Łączna kwota przychodów z wykonania czynności rewizji finansowej wyniosła w 2011 roku: 713 tyś zł     

 

8)  Informacja o zasadach ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi badania

     sprawozdań finansowych.

 

Zarząd Kancelarii uchwałą z dnia 16.12.2009r. wprowadził obowiązek ustalania wynagrodzenia (ceny) za usługę badania sprawozdania finansowego oraz zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów.

Treść uchwały stanowi załącznik do informacji.

 

9)  Informacja końcowa.

 

W imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Sp. z o.o. w Choszcznie za wykonanie czynności określonych w  art.88 ustawy z dnia 07.05.2009r. o biegłych rewidentach  i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym odpowiedzialny jest Stanisław Adam Skworcow Prezes Zarządu Kancelarii posiadający uprawnienia biegłego rewidenta nr ewidencyjny 7929.          

 
Witamy
Akty prawne
Kontakt